0 Kč

Obchodní podmínky

Pro prodej zboží a materiálu prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ehutni.cz/ společnosti:

MANEMA s.r.o.
se sídlem Horní Lhota 150, 678 01 Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 125647
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. ú. 2302064148 / 2010
IČ: 11979461
DIČ: CZ11979461

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) společnosti MANEMA s.r.o., se sídlem Horní Lhota 150, 678 01, IČ: 11979461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 125647 (dále jen „prodávající“) vycházejí z obecně závazných právních předpisů a v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou, kterou může být spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku (dále též „kupující - spotřebitel“) nebo podnikatel v souladu s ustanovením § 420 občanského zákoníku (dále též „kupující – podnikatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ehutni.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.3 Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
1.4 Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž oba tyto dokumenty jsou vyhotoveny vždy v českém jazyce.
1.5 Při uzavírání kupní smlouvy v souladu s těmito VOP se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Současně se vylučuje ustanovení § 1799 a 1800 pro kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

2. Uživatelský účet
1.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně VOP.
2.6. Kupující bere na vědomá, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu vybavení třetích osob.
2.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží a dostupnosti (informativní charakter). Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Kupující bere na vědomí, že (zejména u prodeje na kilogramy) se může konečná cena zboží lišit (vzhledem k toleranci materiálu a toleranci dělení na požadované délky) dle skutečné váhy při expedici, přičemž cena za prodejní jednotku (ceníková cena) je zachována. Pokud se bude v tomto případě konečná cena výrazně lišit od potvrzené, bude zákazník před expedicí kontaktován prodejcem. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží a případnou přípravou (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně či telefonicky.
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
3.8. Kupující akceptací těchto VOP souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti v provozovnách prodávajícího;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2302064148 / 2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, přípravou a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.2 těchto VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebylo dohodnuto jinak.
4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující - spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. To neplatí pro kupujícího - podnikatele, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@manema.cz Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno vždy písemně.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 těchto VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 těchto VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání na tomto místě.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal,
a) má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,
b) se hodí se k účelu, který prodávající uvádí či ke kterému se zboží takového druhu obvykle používá,
c) odpovídá požadavkům právních předpisů,
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
7.4. Za rozpor s kupní smlouvou se nepovažuje zejména opotřebení věci nebo částí věci obvyklým používáním věci a rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním věci.
7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.
7.6. V případě, že zboží nemá vlastnosti podle čl. 6 odst. 3. VOP, má kupující - spotřebitel, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.
7.7. Není-li možné dodání nového zboží, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - spotřebitel, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, právo na bezplatné odstranění vady.
7.8. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující - spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.
7.9. Práva z vadného plnění u kupujícího - podnikatele, který není spotřebitelem, se řídí zákonnými ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.
7.10. Ustanovení uvedená v čl. 6 odst. 1. VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.11. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8. Smluvní záruka za jakost

8.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.
8.2. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito VOP, zejména čl. 9., pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.
8.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
8.4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba za jakost znovu od převzetí nového zboží. Doba, po kterou je reklamace vyřizována, se do záruční doby za jakost nezapočítává.

9. Reklamace a její uplatnění

9.1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) se uplatňují u prodávajícího.
9.2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností podle čl. 8 těchto VOP. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.
9.3. Reklamace se uplatňují osobně v sídle prodávajícího či v kterékoli provozovně anebo prostřednictvím pošty, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však v poslední den stanovené doby.
9.4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit reklamované zboží, originál faktury-daňového dokladu o koupi této věci, a dále uvést konkrétní popis vady a své kontaktní údaje.
9.5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu, místu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě reklamace prováděné prostřednictvím poštovní služby, zašle prodávající toto potvrzení kupujícímu e-mailem.
9.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
9.7. V případě, že prodávaná věc není v rozporu s kupní smlouvou, nemá žádné vady, či již uplynula záruční doba či lhůta pro uplatnění vad, nemá kupující právo na výměnu věci, slevu z kupní ceny, ani nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, s výjimkou případu dle čl. 5 VOP.
9.8. Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
9.9. Vzorky a dárky, které kupující obdrží bezplatně společně s objednaným zbožím, nelze reklamovat.
9.10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

10.1 Prodávající, v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15. 120 00 Praha 2.

11. Zasílání obchodních sdělení a doručování

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11.2. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují vždy písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
12.4. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
12.5. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každá smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP.
12.6. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu.


Tyto obchodní podmínky společnosti MANEMA s.r.o. nabývají platnosti a účinnosti 1.11.2022

Rychlá expedicenabízíme: DPD, PPL, TopTrans a Zásilkovna

Expedice i na Slovensko 

Zákaznická podpora prodejem nekončí

Služby na přání od A do Z

Zákaznická podpora

V pracovních dnech od 7:00 do 15:00

  +420 737 617 380   obchod@ehutni.cz© 2024, MANEMA s.r.o.